පුවත්

Staxx වසර ගණනාවක් ආර්&පැලට් ට්‍රක් රථවල D අත්දැකීම්, පාරිභෝගිකයින්ට එක්-නැවතුම් පැලට් ට්‍රක් විසඳුම් ලබා දීම. මේ වන විට අප සතුව දේශීය හා විදේශීය බෙදාහරින්නන් 500කට වැඩි පිරිසක් සිටිනවා. ඒ අතරම, අපට වැඩ සහ විවේකය ඒකාබද්ධ කරමින් සේවක ක්‍රියාකාරකම් රාශියක් ඇත.

ඔබේ විමසුම යවන්න